فرم ها

اطلاعات 

شوراها و کمیته های تخصصی

آیین نامه و دستورالعمل ها

دوره های آموزش مجازی

اطلاعات

مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه

پس از گذار بشر از عصر کشاورزي به عصر صنعت و از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اکنون الگوي نظري جديدي در اقتصاد و جامعه کشورهاي توسعه يافته در حال شکل گيري و رشد است که از آن با عنوان عصر مفهومي ياد مي شود. ما از اقتصاد و جامعه اي که بر مبناي قابليت هاي خطي، منطقي و شبه کامپيوتري عصر اطلاعات بنا شده به جامعه اي گذر مي کنيم که بر مبناي قابليت هاي همدلانه، خلاقانه و تصويرسازانه خواهد بود. تسلط تفکر تحليلي و تقليل گرايانه و عصر کارگر دانش در حال تغيير است و همانگونه که تغيير جامعه صنعتي به جامعه اطلاعاتي تاثيراتي شگرف در نوع زيست و کنش بشر داشته است؛ تغيير جامعه اطلاعاتي به جامعه مفهومي نيز به صورت بنيادين روابط، مناسبات و سبک زندگي را متحول خواهد کرد. 

ارتباط با ما:

خیابان هزار جریب،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان،ساختمان شماره ۴ حوزه ستادی - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

ایمیل: research@mui.ac.ir

ISFRESEVENTS      @IsfResearch  

شماره تلفن: ۳۶۶۸۸۱۳۸,۳۶۶۸۵۱۴۹-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶